Dags för stambyte?

JKON AB är en konsult i Stockholm med stambyte som specialitet

Kontakta JKON AB >>

Företräder du en bostadsrättsförening?

Behöver ni hjälp med projektledning av stambytet?

JKON AB är en byggkonsult i Stockholm med projektledning av stambyten som specialitet. 30 års verksamhet och mer än 25 000 stambytta badrum och kök gör oss troligen till den mest erfarna stambytekonsulten i Stockholm.

 

Kontakta JKON AB >>

 

Du kan även nå oss på telefon 070-520 95 00 eller mejla till [email protected].

Vi behärskar hela stambytesprocessen från början till slut och kan hjälpa er med följande moment:

– Utreda och säkerställa behovet av stambyte i er fastighet.

– Diskutera och fastställa de lämpligaste tekniska metoderna och det effektivaste genomförandet av stambytet.

– Upprätta handlingar för offertförfrågan för val av bästa entreprenör och hjälpa föreningen med en säker upphandling.

– Sköta kontakter med myndigheter och ekonomiskt sakkunniga samt hjälpa till vid upprättandet av budget för stambytet.

– Delta som projektledare och rådgivare genom hela stambytesprocessen, i ett tätt samarbete med er som uppdragsgivare och med entreprenören. Vi har en hög närvaro under stambytestiden.

– Under stambytet löpande övervaka utförda arbeten och administrera de föreskrivna besiktningarna som görs av certifierade besiktningsmän.

– Vid stambyte är det vanligt att man uppgraderar andra tekniska system, såsom elinstallationer, eller gör om- och tillbyggnader i fastigheten. Detta är en given del i vår verksamhet.

Vi ställer mycket höga krav på den tekniska kvalitén och på utförandet vid stambytet. Samtidigt eftersträvar vi bästa möjliga kostnadseffektivitet. Vi samarbetar därför med ett team av sakkunniga experter inom olika områden, såsom bygg, vvs och el. Det är vår garanti för väl underbyggda beslut.

Tag kontakt redan nu eller boka ett möte!

Tag en kontakt med JKON AB för en förbehållslös diskussion kring bostadsrättsföreningens stambytesplaner. Ju tidigare ni kommer in i stambytesprocessen desto större är möjligheterna för ett lyckat slutresultat. Det gäller såväl teknik/ekonomi och kvalitet som ett smidigt och problemfritt genomförande.

Boka gärna in ett kostnadsfritt möte med oss. Ju förr dess bättre! Tala med Jerry Kristoffersson på tel 070-520 95 00, eller mejla en förfrågan på [email protected]. Se vidare på ”Kontaktsidan”.

Läs nedan hur ett bra stambyte kan planeras och förberedas. Eller gå vidare till hemsidans övriga flikar för att se hur vi – tillsammans med föreningen – leder och genomför stambytet fram till godkänd slutbesiktning.

Varför bör föreningen anlita en erfaren projektledare vid stambyte i Stockholm?

Ett stambyte är vanligtvis det kostsammaste och mest omfattande projektet en bostadsrättsförening kan ge sig in i. Stambytesprocessen är komplicerad och ser vanligtvis helt olika ut för skilda föreningar. Samtidigt är behovet av stambyten inom Stockholms fastighetsbestånd stort och antalet aktörer på området ansenligt. Bland de entreprenörer som är inriktade på stambyte i Stockholm finns allt från seriösa, kvalificerade och rutinerade företag till – dessvärre – mindre meriterade firmor med brist på tillräcklig kompetens.

JKON AB har lång och omfattande erfarenhet av stambyten i Stockholm. Vi har god kunskap om de olika aktörerna i branschen och kan ge säkrare förslag vid upphandling av entreprenaden. Vi är väl kända och kan agera med större tyngd och respekt gentemot entreprenören, som naturligtvis är angelägen om sitt rykte och möjligheten att få framtida uppdrag.

Komplexiteten vid varje enskilt stambyte är unik. Valet av metoder och tekniska lösningar kan variera stort mellan olika typer av fastigheter i Stockholm. Upparbetade kunskaper och lång erfarenhet av de skilda stambytesmetoderna är förutsättningar för ett framgångsrikt resultat vid ett stambyte i Stockholm. Detta gäller såväl ekonomi och kvalitet som ett problemfritt genomförande.

Att därför anlita en projektledare med stor insyn i branschen och dokumenterad efarenhet av stambyten i Stockholm kan vara helt avgörande för föreningen när det gäller valet av rätt entreprenör, bästa stambytesteknik och professionell projektledning. JKON AB:s mer än 30-åriga erfarenhet och breda kunskaper om branschen utgör en trygghet för föreningen vid stambyte i Stockholm.

Därför samarbetar vi med ett team av sakkunniga experter i Stockholm.

Stambytena i Stockholm har under senare år genomgått en utveckling mot effektivare och mer anpassade genomföranden. Olägenheterna för de boende har minskat och idag är kvarboende under renoveringen det vanligaste. Genom uppbyggnad av tillfälliga hygienutrymmen skapas möjlighet för en relativt dräglig tillvaro under stambytet.

JKON AB har ambitionen att vara lyhörd för just era behov och önskemål. Ingen förening är den andra lik i Stockholm och det måste avspeglas i vårt samarbete. Omtanken om de boende i huset och genomförandet av ett så ”smärtfritt” stambyte som möjligt utgör en av våra angelägnaste uppgifter. Har ni frågor kring detta är ni mer än välkommen för ett samtal.

Ingen kan allt! Att hävda något annat när det gäller stambytesprocessenär grundlöst. Kunskapsområdet är omfattande och specialistkompetenser krävs undantagslöst, både under planeringen och vid uppkomnaproblemställningar under stambytet.

De ingående expertområdena utgörs normalt av konstruktion, vvs och el. Andra kompetenser kan tillkomma, allt efter behov. Som exempel kannämnas ventilation, fuktteknik, ekonomi samt sakkunniga inom brand,ljud och tillgänglighet.

JKON AB har därför, under lång tid, utvecklat ett nära samarbetemed ett antal erfarna experter och specialister i Stockholm. Detta föratt kunna fatta välgrundade beslut genom hela stambytesprocessen.

Engagemang, omtanke och lyhördhet.

Stambytena i Stockholm har under senare år genomgått en utveckling mot effektivare och mer anpassade genomföranden. Olägenheterna för de boende har minskat och idag är kvarboende under renoveringen det vanligaste. Genom uppbyggnad av tillfälliga hygienutrymmen skapas möjlighet för en relativt dräglig tillvaro under stambytet.

JKON AB har ambitionen att vara lyhörd för just era behov och önskemål. Ingen förening är den andra lik i Stockholm och det måste avspeglas i vårt samarbete. Omtanken om de boende i huset och genomförandet av ett så ”smärtfritt” stambyte som möjligt utgör en av våra angelägnaste uppgifter. Har ni frågor kring detta är ni mer än välkommen för ett samtal.

Så förbereder vi tillsammans ett lyckat stambyte i Stockholm.

Vi utreder behovet av stambyte i er fastighet.

Då ett stambyte utgör en så pass stor ekonomisk belastning för föreningen är det viktigt att dröja med stambytet till den mest fördelaktiga tidpunkten, d v s då kostnader för underhåll, självriskutbetalningar och övriga praktiska olägenheter blir för stora i förhållande till investeringen i ett stambyte. Å andra sidan kan ett för sent fattat beslut om stambyte få närmast katastrofala följder.

Det är inte lätt att avgöra när det är dags för stambyte, även om ett antal tecken tyder på det. Tillfälliga läckor, utvändigt rostiga rör eller hög ålder på stammarna behöver inte betyda att hela systemet är slut. Att göra en kvalificerad bedömning av behovet av stambyte, särskilt i Stockholm med dess skiftande husbestånd, är tekniskt svårt. JKON AB har de erfarenheter och kunskaper som krävs.

En annan faktor som ofta får stor betydelse för beslut om stambyte är skicket på tätskikten i badrum och andra våtutrymmen. Börjar fuktskador i golv, väggar och tak bli kostsamma kan det vara lämpligt att låta JKON AB utreda det övergripande behovet av åtgärder i fastigheten. Återuppbyggnad av tätskikten ingår ju alltid som en del av stambytet.

Stambytet ska planeras i god tid. Det är en vansklig uppgift för en tekniskt oerfaren styrelse att bedöma behovet och tidpunkten för ett stambyte. JKON AB kan hjälpa föreningen att utreda och säkerställa om ett stambyte är nödvändigt och när det lämpligast bör ske.

Stambytet – ett gyllene tillfälle för övriga arbeten

I ett tidigt skede kan det även vara lämpligt att diskutera med JKON AB om vilka övriga ”tilläggsarbeten” som det kan finnas behov av vid ett stambyte i Stockholm.

Vanligast är att ta tillfället i akt och förnya husets elsystem och uppgradera till dagens eu-standard. Andra insatser utgörs av byggarbeten för en bättre anpassning av fastighetens lägenheter och lokaler. Även större ombyggnadsarbeten kan vara fördelaktiga att få utförda under den tid då fastigheten ändå är en ”byggarbetsplats”.

Elarbeten, renovering och ombyggnader har från början varit en naturlig del i JKON AB:s verksamhet i Stockholm. Vi kan alla typer av tillkommande arbeten och diskuterar gärna med styrelsen och informerar om vad vi kan bistå med. Läs mer om detta under fliken ”Tilläggsarbeten”.

Vi väljer bästa metod och teknik för stambyte i er förening.

Som redan sagts så ser förutsättningarna för stambyten i Stockholm mycket olika ut. Husets ålder och byggnadstyp, det befintliga VA-systemets skick och konstruktion samt, inte minst, de olika stambytesmetoder som finns idag utgör alla avgörande faktorer vid valet av teknik och ge-
nomförande. På plats, i samråd med styrelsen, kan JKON AB utreda och föreslå den bästa möjliga lösningen för föreningen.

Vid sidan av det ”traditionella stambytet” i Stockholm, där den gamla rörinstallationen helt enkelt byts ut mot en ny, har alternativ tillkommit. Vanligast är s k ”relining” där de befintliga stammarna bibehålls och i stället ”infodras” med ett tätt plastmaterial. Metoden innebär mindre ingrepp men den åtgärdar inte alla brister, exempelvis problem med tappvatten-
ledningar.

En annan möjlighet vid stambytet är montering av s k ”kassetter” på väggen i badrum och toaletter. Kassetten innehåller nya avloppsstammar, tappvattenledningar, spoltankar och annat och utanpå kassetten hängs toalettstolen, fri från golvet. Med denna teknik behöver man inte bryta upp väggar och schakt för att komma åt de gamla rördragningarna. Metoden, som blir allt vanligare vid stambyten i Stockholm, har både ekonomiska och praktiska fördelar.

En innovativ utveckling av nya material, tekniska lösningar, produktdesign, nya vvs-standarder och mycket annat som rör stambytet fortgår oavbrutet. Dagens utbud av såväl beprövade som nya lösningar ställer stora krav på aktuell branschkännedom vid stambyte i Stockholm. Att utvärdera alla förutsättningar som är avgörande för valet av lämpligaste stambytesmetod kräver lång erfarenhet och stor expertkunskap. JKON AB har den kunskap och innovativa förmåga som krävs för att, tillsammans med styrelsen, utreda och fastslå den metod och teknik som är bäst lämpad i er fastighet.

Att upprätta en offertförfrågan kräver expertkompetens.

Då föreningens styrelse i samråd med projektledningen fattat beslut om huvudsakliga riktlinjer för stambytet vidtar projekteringsskedet. Målsättningen är att upprätta en komplett stambytesbeskrivning, det s k ”förfrågningsunderlaget” , som i beskriver allt som ska ingå i stambytet.

Projekteringsarbetet är omfattande, komplext och tidskrävande. JKON AB samverkar normalt i detta skede i ett team med 3 experter; bygg, vvs och el, men övriga specialister kopplas in vid behov. Arbetet samordnas löpande och kontinuerlig avstämning med styrelsen görs. Det är under denna tid de avgörande besluten tas som rör stambytets kostnader, tekniska lösningar och skiftande kvaliteter. Slutligen sammanställs förfrågningsunderlaget för godkännande av bostadsrättsföreningen.

Förfrågningsunderlaget utgör det tyngsta dokumentet vid upphandling av stambytesentreprenaden. Det är en ansenlig ”lunta” som kan omfatta över 100 sidor. Vid offertförfrågan måste underlaget vara så heltäckande och väl specificerat att de olika anbuden som inkommer blir korrekta och jämförbara.

JKON AB:s mångåriga ambition att ge bästa möjliga projektledning vid stambyten i Stockholm gör troligtvis företagets förfrågningsunderlag till ett av de mest utvecklade och omfattande i branschen. Det är resultatet av 30 års stambytesuppdrag i föreningar och hyresrätter med mellan 10 och 870 lägenheter.

Stambytets ödesfråga – att välja rätt entreprenör.

Bostadsrättsföreningens önskemål är naturligtvis att uppnå ett så optimalt resultat som möjligt när det gäller såväl ekonomi, teknik och kvalitet som själva genomförande av stambytet. Att göra rätt avvägning är en komplicerad process som kräver ingående kännedom om branschen i
Stockholm och främst handlar om valet av entreprenör.

Genom sina ingående kunskaper om stambytesföretagen i Stockholm är JKON AB en ytterst kvalificerad rådgivare i upphandlingsskedet. Vi kan på bästa sätt bistå styrelsen i arbetet att utse bästa tillgängliga entreprenör i Stockholm.

För att uppnå en bred konkurrens vid offertförfrågan sänder vi anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag till ett urval av entreprenörer som vi bedömer har dokumenterad kompetens för ett väl utfört stambyte i Stockholm.

Efter utvärdering av inkomna anbud kan ett slutgiltigt beslut tas i samråd med styrelsen om valet av entreprenör. I detta skede kan JKON AB, ventuellt med hjälp av ekonomisk expertis hjälpa föreningen att upprätta en realistisk budget. Vid en beslutande stämma godkänner föreningen stambytet och ett entreprenadavtal kan tecknas.

Äntligen dags för stambytet!

I och med ett färdigt entreprenadavtal kan byggskedet ta sin början. Under fliken ”Om stambytet” kan du läsa om hur själva stambytet genomförs och hur JKON AB leder och övervakar byggprocessen.

Under fliken ”Tilläggsarbeten” får du närmare information om övriga projekt som JKON AB kan hjälpa föreningen med vid stambytet.

© JKON AB / 2022